Behandling av PKU hittills och nu PEG/Pal

 

Behandling av PKU hittills och nu PEG/Pal som är ett nytt läkemedel under utveckling efter en artikel i facktidskriften Lancet juli 2014 ( Spronsen/Derks).  Synpunkter av dr Ulf Carlsson


Kort historik

Norske läkaren Fölling lyckades sätta diagnosen  Pku 1934.  Det tog tid innan behandling kunde ske.  År 1953 utvecklades ytterst proteinfattig dietbehandling i syfte att kraftigt sänka kostens innehåll av aminosyran fenylalanin(FE).  Vid 60 talet mitt infördes blodprov på alla nyfödda för att finna fall med Pku tidigt nog för att förhindra skadeutveckling på nervsystemet ( hjärnan) .  Detta medförde ett stort medicinskt framsteg som möjliggjorde uppväxt till friska normala individer.  Sjukdomen består ju av ett ärftligt fel i det enzym som har till uppgift i ämnesomsättningen att bryta ned aminosyran fenylalanin från protein.  På grund av brist på effekt ansamlas fenylalanin i vävnaderna och följden blir mycket förhöjd halt av FE i hjärnan med skador.

Dietbehandlingen är fortfarande den stora behandlingsvägen men är  svår och krävande då den inte huvudsakligen kan skötas med produkter från vanlig matmarknad. Särskilt i tonår och vuxen ålder klarar flertalet (50-75%) inte av att följa den tillfyllest trots att den är livslång. Målsättningen för vuxna (som efter hand sänkts )är fn under 600 mikromol/l  och för barn under 240.  Hjärnan påverkas ofördelaktigt  om Fe ligger mer än tillfälligt över rekommenderade värden. Friska vuxna ligger mellan 42-75 mikromol/l och det finns numera tankar om sänkt målsättning för att Fe i blodet borde sänkas för barn, ungdom och vuxna.


Det första läkemedlet Kuvan

Kuvan är godkänt och  finns tillgängligt och det kan återge det FE nedbrytande enzymet pah ( fenylalninhydrolas) dess verkan till väsentlig del och ger påtaglig lindring i dietkraven och tillgång till vanlig matmarknad   i större utsträckning i stället för specialprodukter.  Vidare ger det en ökad stabilitet i Feläget på grund av en friskare ämnesomsättnings anpassningsförmåga efter olika omständigheter. Tyvärr har TLV ( tandvårds – och läkemedelsverket) ej godkänt läkemedlet för högkostnadsskydd och därigenom förmenat de ca 30% av pku patienterna som skulle ha stor nytta av läkemedlet tillgång till detta.  Man har betraktat den klassiska dietbehandlingen som ett fullgott alternativ trots att den alltså är en långt ifrån fullkomlig behandling. 

PEG/PAL


Ett hopp för framtiden är utvecklingen av PEG/PAL, som kommer att vara verksamt för samtliga pku patienter.   Se vår artikel i ämnet från okt 2012.  Det rör sig om ett av många enzym i naturen med förmåga att bryta ned FE.  Utveckling pågår och har redan tagit lång tid ( forskningen påbörjades faktiskt redan 1980) pgra många svårigheter från att tillverka enzymet genom s.k rekombinant teknik ( tillverkning genom odling i mikroorganismer ) till undvikande av snabb nedbrytning.  Behandlingsförsök har först gjorts på pkumöss och nu är försök igång på Pku patienter i USA och Canada. 


Till skillnad från det naturliga enzymet PAH som verkar endast när FE halten i blod är förhöjd, saknar PAL bromsverkan, som ett naturligt enzym har när Fe- halten  sjunker till normalt läge.  Det kan därför teoretiskt ge för låga Fe värden.  Vidare måste tyrosin tillföras som ett särskilt tillägg.   

Man behöver veta mer om tänkbara biverkningar pgra av uppkommande överkänslighet mot PAL, som  ju inte är kroppseget.  Hudutslag kan förekomma, men låter sig behandlas med antihistamin och avtar så småningom utan att behandlingen behöver avbrytas  Det innebär löften om verksam behandling med lägre Fe nivå som målsätting och förbättrat resultat om allt går enligt förväntningarna.


PEG-PAL kan bli nästa stora steg i Pku behandlingen och har i princip god verkan vid alla former av PKU.  Detta förutsatt förstås att TLV inte återigen vill spara pengar på Pku patienternas beskostnad. Läkemedel som till sin verkan är inriktad mot sjukdomsorsaken med god effekt borde förstås alltid tillhandahållas.  Forskningen bakom PEG/PAL har tagit åtskilliga år – kanske 35år- och priset på medicinen kommer förstås att bli högt om man i slutändan lyckas få det godkänt.  Att inte tillhandahålla medicinen till den lilla Pku gruppen vore groteskt .

Läs mer  på nätet om PEG/PAL på Biomarins hemsida samt läs gärna artikeln  även den på nätet skriven av Jenny som fn  ingår i försöksgruppen och  som prövar Peg/Pal under ”what the heck is PEG-PAL??jennpku  ( från mars 2014.)